Fonction Nom Té./Mobile E-Mail
Direction Werner Haag
079 347 73 43 jagd@retriever.ch
Marketing et communication Simon Lüscher
079 874 56 27 jk.admin@retriever.ch
Coordination Working Tests / Inscription Lucretia Watkins-Mettler
079 584 70 93 marketing@retriever.ch
FCI / Field Trials Beatrice Lötscher
079 647 63 48 jk.richter@retriever.ch
Assesseur Hans Döbeli
079 687 83 65 jk.agjpruefungen@retriever.ch